Verzekeringen voor personeel

You are here

Arbeidsongevallen, groep- en hospitalisatieverzekering

Arbeidsongevallen

Deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt het personeel - arbeiders en bedienden - wanneer zij een letsel oplopen tijdens het werk of op de weg van en naar het werk.
Ook tijdelijke helpers en jobstudenten moeten deze dekking genieten.

Wat is een arbeidsongeval ?

Volgens de wet wordt iemand als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat hem is overkomen aan de volgende criteria voldoet:

 • Het gaat om een plotselinge gebeurtenis
 • Er bestaat een letsel
 • De plotselinge gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt
 • Het ongeval is gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Het ongeval is gebeurd door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Wat is een ongeval op de weg naar en van het werk ?

Om als slachtoffer van een ongeval op de weg naar en van het werk te worden beschouwd, moet het ongeval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het gaat om een plotselinge gebeurtenis
 • Er bestaat een letsel
 • De plotselinge gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt
 • Het ongeval is gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Het ongeval deed zich voor op het normale traject naar en van het werk. Als normaal wordt eveneens beschouwd een onbeduidende onderbreking of omweg.

Welke vergoedingen ontvangt het slachtoffer?

 • Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor het loonverlies die de werknemer lijdt ten gevolge van een arbeidsongeval
 • Vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer de werknemer een blijvend letsel overhoudt aan het arbeidsongeval. De vergoeding wordt uitbetaald onder de vorm van een rente die bepaald wordt in functie van het loon en de graad van ongeschiktheid.
 • Vergoeding bij overlijden onder de vorm van een tussenkomst bij de begrafeniskosten, een lijfrente voor de weduwe en een tijdelijke rente voor de kinderen.
  Nieuw: voortaan maken wettelijk samenwonenden deel uit van de begunstigden voor zover ze voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van de artikels voorzien in het B.W. ( art. 1476: verklaring van wettelijke samenwoning aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en art. 1478 : overeenkomst in authentieke vorm voor de notaris die de modaliteiten van de wettelijke samenwoning regelt). Deze bepaling gaat in voor arbeidsongevallen die plaatsvinden vanaf 26 juni 2007.
 • Vergoeding voor medische kosten beperkt tot het RIZIV-barema. Supplementen blijven ten laste van het slachtoffer ( vb. kosten voor een éénpersoonskamer ). Kosten voor prothesen en andere medische hulpmiddelen zijn eveneens gedekt.

Hoe wordt de premie berekend?

Doorslaggevend voor de bepaling van de premie is de aard van de activiteit. Zo zal voor een administratieve bediende de premie beduidend lager zijn dan voor een dakwerker. Daarnaast spelen ook het personeelsbestand en het aantal arbeidsongevallen gebeurd in het verleden, een belangrijke rol.

Naargelang het aantal personeelsleden heeft u meestal de keuze uit 2 formules:

 • Een forfaitaire premie op basis van het aantal tewerkgestelde personen. Jaarlijks moet er wel nagegaan worden of het personeelsbestand niet is gewijzigd.
 • Een premie die berekend wordt op de effectief uitbetaalde lonen. Bij het begin van een verzekeringsjaar wordt een voorschotpremie aangerekend op basis van een geschatte loonmassa. Het daarop volgende jaar gebeurt een afrekening op basis van de effectief uitbetaalde lonen.

Hospitalisatieverzekering

Gezondheidszorg wordt alsmaar duurder en de wettelijke ziekteverzekering vergoedt steeds minder. Rekening houdend met het feit dat jaarlijks één op de zeven mensen in het ziekenhuis terecht komen, is een goede verzekering geen overbodige luxe. Niet alleen de ziekenhuisopname zelf, maar ook de medicijnen, de onderzoeken vóór en na een operatie en de verzorging kosten handenvol geld.
Een goede hospitalisatieverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van deze ongemakken.
Een hospitalisatieverzekering kan individueel afgesloten worden ofwel door de werkgever ten behoeve van het personeel.

Geapprecieerde bescherming

De werkgever heeft het voordeel dat hij, in overleg met het personeel, een bescherming kan aanbieden die zowel door jonge gezinnen als door oudere werknemers erg op prijs wordt gesteld. Deze bescherming vertaalt zich in motivering en fidelisering van het personeel. Niet alleen de werknemers maar ook hun gezinsleden kunnen toetreden tot de hospitalisatieverzekering. Deze premie kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden gedragen.

Ruim verzekerd zonder onderscheid

De werknemer heeft het voordeel dat hij wordt opgenomen in een collectieve uitgebreide verzekering die in de regel het volledige personeel dekt, zonder onderscheid op basis van leeftijd, geslacht of gezondheid.

Democratische premies

De premies liggen in de collectieve hospitalisatieverzekering laag ten gevolge van de sterke solidariteit die bestaat tussen gezonde en zieke verzekerden doordat één premie wordt berekend voor iedereen. Deze verzekering wordt door de werknemers sterk gewaardeerd gezien het wordt beschouwd als een sociaal voordeel en bijgevolg de vergoeding hiervan wordt vrijgesteld van belastingen.

Groepsverzekeringen

U wenst het belang van uw onderneming te verzoenen met de motivatie van zijn medewerkers? Laat hem de voordelen van een groepsverzekering ontdekken.

Voor de onderneming:

 • Een aanzienlijk pluspunt op het vlak van rekrutering.
 • Een interessante manier om uw loontrekkend personeel te motiveren en aan de onderneming te binden.
 • Een aanzienlijke vermindering van haar belastingen en van haar sociale bijdragen.
 • Mogelijkheid van een vast budget per groep van werknemers of een percentage van het loon.

Voor de loontrekkende medewerkers:

 • De zekerheid van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever.
 • De zekerheid het opgebouwde kapitaal te ontvangen, met interessante taxatie bij pensionering.
 • Mogelijke bijkomende waarborgen die hun belangen en die van hun gezin vrijwaren bij overlijden of arbeidsongeschiktheid in functie van hun persoonlijke prioriteiten.

Kortom een op maat gemaakte oplossing die u toelaat een soepel en dynamisch loonbeleid te ontwikkelen waarbij de administratieve formaliteiten van uw KMO, tot het strikte minimum beperkt worden.

 

Vragen? - We helpen u graag verder