Brand en technische verzekeringen

You are here

Brandverzekering

Materiële schade Eenvoudige risico’s

Deze brandverzekering verzekert de risico’s waarvan de waarde niet hoger ligt dan €1.285.080, 03.

Welke risico’s zijn gedekt?

 • Brand
 • Ontploffing
 • Abnormale uitstoot van rook of roet
 • Aanrijding door een voertuig
 • De uitwerking van elektriciteit op elektrische apparaten
 • Blikseminslag
 • Storm of hagel
 • Glasbreuk
 • Insijpelen van water
 • Ontdooiing van een koelinrichting
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Natuurrampen
 • Huurdersaansprakelijkheid
 • Etc.

Materiële schade Speciale risico’s

Deze brandverzekering verzekert de risico’s waarvan de waarde hoger ligt dan €1.285.080, 03. Een dergelijke verzekering wordt op maat gemaakt. Er moet duidelijk worden bepaald welke goederen dienen verzekerd te worden tegen welke risico’s.

Welke risico’s kunnen gedekt worden?

Bij deze verzekering kan men uitgaan van twee mogelijkheden: een benadering “alle risico’s behalve” bij deze benadering gaat men ervan uit dat alle risico’s gedekt zijn behalve deze die uitdrukkelijk uitgesloten zijn” of een benadering waarbij enkel de genoemde gevaren gedekt zijn.

Zo kunnen ondermeer gedekt worden:

 • Brand, ontploffing, bliksem, elektrocutie van dieren,...
 • Storm en hagel
 • Waterschade
 • Rookschade
 • Aanrijding door voertuigen
 • Elektriciteitsrisico
 • Natuurrampen
 • Etc.

Bedrijfsschade

Het onderschrijven van een brandverzekering lijkt voor iedere bedrijfsleider logisch en noodzakelijk. Weinig ondernemers verzekeren echter de economische, sociale en financiële gevolgen van een schadegeval. Nochtans kunnen de gevolgen van een langdurige onderbreking of verstoring van de bedrijfsactiviteiten onvoorspelbaar zijn.

Een bedrijfsschadeverzekering kan de onderneming voor dit risico behoeden, aangezien de verzekeraar de vaste kosten vergoedt in de mate dat zij niet meer opgevangen worden door de omzet.

Wat kunnen de onrechtstreekse gevolgen zijn van een schadegeval ?

 • Op commercieel vlak: verlies van klanten, kwaliteitsverlies van producten, verlies van specifieke vergunningen, vernietiging voorraad afgewerkte produkten en voorraad grondstoffen, verkoopcijfer daalt, verlies samenwerking met leveranciers die mogelijks met de concurrentie gaan samenwerken,...
 • Op financieel vlak: vaste kosten blijven, omzet daalt, bedrijfsresultaat vermindert, wedden van bedienden en kaderleden moeten doorbetaald worden,...
 • Op sociaal vlak: bedienden kunnen niet technisch werkloos worden gesteld, verlies geschoold en ervaren personeel, uitbetaling uitkeringen ontslag of sluiting,...

Wat is het doel van een verzekering bedrijfsschade?

De bedrijfsschadeverzekering streeft ernaar de onderneming zodanig te vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie komt waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.

De bedrijfsschadeverzekering heeft tot doel u te vergoeden tijdens de duur van de gekozen indemnisatieperiode en in de mate van de vermindering van uw omzet tengevolge de schade:

 • Voor de algemene permanente onkosten die behouden blijven
 • Voor de netto winst die u niet kan verwezenlijken
 • Voor de bijkomende onkosten die u zult maken om de schade te beperken

Welke gevaren dekt de verzekering bedrijfsschade?

Meestal wordt de verzekering afgesloten voor bedrijfsschade na brand, ontploffing, bliksem en botsing van luchtvaartuigen ( de zogenaamde FLEXA - waarborgen ). Uitbreiding naar andere gevaren, oa. storm, waterschade, machinebreuk,... is eveneens mogelijk.

Verzekering Alle risico Computer / Elektrische en elektronische apparatuur

Deze verzekering dekt elk verlies en elke niet te voorziene plotselinge schade ten gevolge van om het even welke externe oorzaak aan uw computers en andere elektrische en elektronische toestellen die gedefinieerd zijn in het contract.

Het is eveneens mogelijk om de wedersamenstellingskosten van informatie te verzekeren mits het afsluiten van een waarborg gevolgschade.

Welke installaties zijn verzekerbaar?

 • Computers en randapparatuur
 • Bureauticamaterieel
 • Kantoormaterieel
 • Telecom materieel
 • Audiovisueel materieel
 • Medisch materieel
 • Beveiligingsmaterieel
 • Onderzoeksmaterieel
 • Etc.

Machinebreukverzekering

Deze verzekering dekt de onvoorziene en plotselinge schade te wijten aan een externe oorzaak (onhandigheid, vandalisme, storm, vorst etc.) of een interne oorzaak (trillingen, een gebrek, ontregeling) van machines met elektronische sturing en controle eenheid.

Technische verzekeringen

De belangrijkste technische verzekeringen zijn:

Alle Risico’s Bouwplaats (ABR)

Bouwen brengt voor de vele betrokken partijen (bouwheer, aannemer, onderaannemers, architecten, ontwerpers en raadgevend ingenieurs) allerlei risico’s mee die heel zware gevolgen kunnen hebben.

De goederen die kunnen verzekerd worden in deze polis zijn:

 • De bouwwerken
 • Hun uitrustingen: machine, toestellen en installaties
 • De voorlopige bouwwerken
 • De bouwplaatsketen
 • Het materieel en de bouwplaatsuitrusting
 • De werftoestellen
 • Het bestaand goed

Deze goederen kunnen verzekerd worden tijdens de bouw-, montage-, test- en onderhoudstermijn voor iedere beschadiging en ieder verlies.

Controleverzekering / Tienjarige aansprakelijkheid

Bij een bouwwerk zijn aannemers en architecten in vele opzichten aansprakelijk. De tienjarige aansprakelijkheid die hun door Art. 1792 BW en Art. 2270 BW wordt opgelegd, zijn bij uitstek de zwaarste aansprakelijkheden die hen worden opgelegd:

Art. 1792 BW: Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk.

Art. 2270 BW: Na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid mbt de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.

Deze twee artikels verplichten de aannemers en architecten gedurende tien jaar in te staan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit van het geheel of een van de hoofddelen ervan in het gedrang brengen. Toch valt er in de rechtspraak en de rechtsleer een tendens waar te nemen om dit criterium te verruimen en ook wanprestaties die het gebouw ongeschikt maken voor zijn bestemming, onder de tienjarige aansprakelijkheid te doen vallen.

Cruciaal hierbij is dat deze tienjarige aansprakelijkheid van openbare orde is: het is onmogelijk bij overeenkomst deze aansprakelijkheid te verminderen.

De controleverzekering is bedoeld om bescherming te bieden tegen alle met de bouw verband houdende risico’s tijdens de oprichting en tien jaar na de oplevering, aan de aannemers, raadgevend ingenieurs, bouwheren en alle personen die aan de bouw deelnemen. Wanneer er zich dus een schade voordoet, is een rechtsgeding overbodig aangezien alle partijen zijn meeverzekerd.

Deze polis wordt afgesloten voor een bepaald bouwwerk. Er bestaan verschillende dekkingen naargelang de fase waarin het bouwwerk zich bevindt m.n. de oprichtingstermijn, de fase na de oplevering, en een eventuele uitbreiding dekking burenhinder ten voordele van de bouwheer.

Montage - Proeven

Deze verzekering dekt de schade die kan worden opgelopen tijdens de montage- en proefperiode van volgende voorwerpen:

 • Metalen constructies
 • Mechanische, elektrische of elektronische machines, toestellen en installaties
 • Montage uitrusting
 • Andere voorwerpen die zich op de montageplaats bevinden

Vragen? - We helpen u graag verder