Aansprakelijkheidsverzekeringen

You are here

Aansprakelijkheidsverzekeringen... een woord die veel ladingen dekt. De essentie van deze verzekeringen is dat het steeds gaat om de vergoeding van schade die uw bedrijf toebrengt aan derden.

De voornaamste aansprakelijkheidsverzekeringen zijn:

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating – na levering

BA uitbating:

De verzekering BA uitbating vergoedt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die de onderneming toebrengt aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteiten en tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en is dus onontbeerlijk voor elke onderneming.
Aanvullend kan u ook een dekking voorzien voor schade die ontstaat na de levering van de goederen of de uitvoering van de werken,de BA Na levering.

Opdat de onderneming aansprakelijk kan worden gesteld, moet er voldaan zijn aan 3 elementen : de onderneming begaat een fout waardoor er schade ontstaat en er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Om discussies bij schade te vermijden is een correcte en volledige omschrijving van de activiteiten van essentieel belang.

Wat zijn de basisdekkingen?

 • Vergoeding van de lichamelijke schade
 • Vergoeding van de materiële en immateriële schade

Mogelijke uitbreidingen (naargelang de behoeften van de onderneming)

 • Schade aan goederen die u toevertrouwd zijn om eraan te werken
 • Rechtsbijstand
 • Schade door brand, rook, ontploffing, water
 • Zuiver immateriële schade
 • Burenhinder
 • Accidentele milieuschade
 • Lenen van personeel
 • Schade van allerlei oorsprong, vb. grondbeweging, afbraak-, bouw- en verbouwingswerken
 • De aansprakelijkheid van de onderneming voor daden van de onderaannemers

BA na levering:

Deze verzekering vergoedt de aansprakelijkheid voor schade aan derden die ontstaat na de levering van de goederen of de uitvoering van de werken.
Oorzaak van de schade kan zijn een vergissing of gebrek bij het ontwerp, de fabricatie, de uitvoering.
De schade aan de geleverde goederen of de werken zelf, blijven uitgesloten van dekking en zijn steeds ten laste van de onderneming. Enkel de schade aan derden door geleverde goederen of uitgevoerde werken zijn gedekt.
Extra aandacht moet worden besteed aan ondernemingen met een export naar USA en Canada. Vaak voorzien de verzekeraars hiervoor speciale clausules en/of uitsluitingen.

Bovenvermelde info is louter informatief. Een voorafgaande analyse van de activiteiten is noodzakelijk voor het opmaken van een correcte offerte die beantwoordt aan de specifieke behoeften van uw onderneming.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Daar waar de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid dekt, gaat de dekking van de beroepsaansprakelijkheid nog verder. De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert ook de contractuele aansprakelijkheid

Enkele voorbeelden om te verduidelijken:

 • Een arts stoot tijdens een huisbezoek een vaas omver : de polis ba-uitbating zal hiervoor tussenkomst voorzien omdat het gaat over een zgn. buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Tengevolge van een foutieve behandeling, raakt een patiënt verlamd: de polis beroepsaansprakelijkheid zal hier tussenkomen want we spreken immers van een contractuele aansprakelijkheid, een beroepsfout.

Kan elk beroep zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren?
Neen. Slechts een beperkt aantal beroepen komen hiervoor in aanmerking. Onder andere : architecten, medische en paramedische beroepen, boekhouders, verzekeringsmakelaars,...

Verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing

Deze "verplichte" verzekering is ingevoerd sinds de wet van 30 juli 1979 maar is pas in uitvoering gebracht op 1 maart 1992. Met deze wet werd een “objectieve aansprakelijkheid “ ingevoerd. Dit houdt in dat een derde die schade lijdt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting steeds verantwoordelijk kan stellen voor de geleden schade zonder dat hij een fout dient te bewijzen in hoofde van deze uitbater.

De uitbater van een dergelijke inrichting zal dus altijd gehouden zijn de door derden geleden lichamelijke en stoffelijke schade te vergoeden, zelfs indien hij geen enkele fout heeft begaan waardoor de brand of de ontploffing is ontstaan.
De brand in het Antwerpse Switel-hotel maakte deze wet bij een breed publiek bekend.

De verzekerde kapitalen die de wet oplegt zijn aanzienlijk:

 • € 15.000.000 voor de lichamelijke schade per schadegeval
 • € 750.000 voor de stoffelijke schade per schadegeval

De verzekeringsmaatschappij levert hiervoor een verzekeringsattest af dat overgemaakt moet worden aan de burgemeester.

Welke inrichtingen vallen onder toepassing van deze wet:

 • Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
 • Restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt
 • Hotels en motels met ten minste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 • Kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben
 • Jeugdherbergen
 • Artistieke cabarets en circussen
 • Bioscopen en theaters
 • Casino’s
 • Culturele centra
 • Polyvalente zalen voor ondermeer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
 • Sportzalen
 • Schietstands
 • Stadions
 • Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
 • Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt
 • Opblaasbare structuren
 • Handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1000 m2
 • Pretparken
 • Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
 • Serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden
 • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 • Kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m2 bedraagt
 • Stations, het geheel van metronetwerken en luchthavens
 • Gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m2 bedraagt
 • Gebouwen van de Hoven en de Rechtbanken

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Elke bestuurder of bedrijfsleider die in de uitvoering van zijn opdracht een fout begaat, die schade toebrengt aan de vennootschap of aan derden, kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Over welke fouten van bestuurders gaat het?

 • Een fout in het bestuur. Hier betreft hier een contractuele aansprakelijkheid waarbij het belang van de vennootschap geschaad is. De claim kan hier komen van een belanghebbende binnen de vennootschap (vb. aandeelhouder of curator ) tegen de bestuurder.
 • Een onrechtmatige daad zoals het overtreden van een wettelijke bepaling of een onzorgvuldigheid. Dit betreft een extra-contractuele aansprakelijkheid waarbij iedereen die zich benadeeld voelt een claim kan indienen tegen de bestuurder.
 • Inbreuken op de statuten of op de wetgeving op handelsvennootschappen.
  Hier spreken we over een hoofdelijke aansprakelijkheid wat betekent dat andere bestuurders aangesproken kunnen worden voor inbreuken begaan door een bestuurder. Ook hier kan elke benadeelde partij een claim indienen maar kan u ook opdraaien voor de fouten van anderen.

Vragen? - We helpen u graag verder